Twinheat multibränsle

TWINHEAT – Cpi 12 – Multibränsle

Biobränslepanna till villor ochmindre bostäder

Den professionella biobränslepannan förautomatisk förbränning av träpellets,spannmål och flis samt en stor del avövriga bränslen på marknaden.Bränslemagasin på 350 liter medomrörare. Automatisk påfyllning som
tillval. Användarvänlig 02-styrning medalla relevanta funktioner samt färdigaprogram för träpellets, spannmål ochflis.

Cpi 12 är testad och godkänd av ”DanskTeknologisk Institut” i enlighet medDS/EN303-5, för bränsletyperna
träpellets, spannmål och flis.

Cpi 12 är utförd i mycket hög kvalitet och finish. Med ett enkelt handgrepp kan magasinet vridas för att
enkelt komma åt panndelarna vid rengöring och service. Eldstadsutrymmet i pannan är utfört i 6 mm
tjock pannplåt. Den kraftiga stokerskruven har en diameter på 90 mm. Effekten moduleras steglöst
mellan 25% och 100%. Under 25% går anläggningen på underhållseld.

TWINHEAT Cpi 12 lämpar sig utmärkt för t.ex. nybyggda enegisnåla hus, små bostadshus eller hallar,
m.m. Kombinera anläggningen med t.ex. en soltank och solfångare, elpatron eller andra värmekällor.

Effekt med träpellets ca 7% vattenhalt kW 12
Effekt med spannmål ca 35% vatten kW 10
Effekt med flis ca 15% vattenhalt kW 11
Mineffekt vid pauseldning kW 0,5
Verkningsgrad vid nominell effekt % 90
Konvektionsyta i pannan 1,8
Vattenmängd l 75
Vikt Kg 465
Rökrör mm Ø133
Nödvändigt undertryck i skorsten Pa 10

 Offertförfrågan

TWINHEAT – Combi TYP M – Multibränsle

Anläggningar till bl.a. flerfamiljshus, lantbruk ochmindre industrier

Den professionella biobränsleanläggningen för automatiskförbränning av träpellets,spannmål och flis m.m. samt medmöjlighet till manuell eldning avved. Användarvänlig 02-styrningmed alla relevanta funktioner samtfärdiga program för träpellets,spannmål och flis. Möjlighet attgöra eget program.

Anläggningarnaär testade ochgodkända av ”Dansk TeknologiskInstitut” i enlighet med DS/EN303-
5, för bränsletyperna träpellets,spannmål och flis.

TWINHEAT Combi-anläggning är utförd i mycket hög kvalitet och finish. Alla plåtar är pulverlackerade och därmed mycket slitstarka. Eldstadsutrymmet i pannan är utfört i 6 mm tjock speciell pannplåt. Den kraftiga stokerskruven har en diameter på 120 mm. Effekten moduleras steglöst mellan 25% och 100%. Under 25% går anläggningen på underhållseld.

TWINHEAT Combi TYP M levereras med integrerat bränslemagasin i valfri storlek på 300, 500, 700 eller
1400 liter. Bränslemagasinet är utrustat med en effektiv omrörare som förhindrar bränslen som flis och
spån att bilda valv över skruven. Magasinen kan levereras med påfyllningsautomatik för anslutning av ett
större externt bränslemagasin. Typ M är valet för den som önskar en helautomatiks påfyllning men vill
bevara möjligheten till manuell påfyllning. Brännaren och bränslemagasinet kan sitta till vänster om, till
höger om eller bakom pannan. Ved kan eldas när stokern är igång eller när den är stoppad.

 Offertförfrågan 

TWINHEAT – Combi TYP MCS – Multibränsle

Anläggningar till bl.a. flerfamiljshus, lantbruk och mindre industrier

MCS-anläggningen är avsedd att anslutas till en extern silo via en transportskruv. Panna och brännare är identiska med typ M, men bränslemagasinet är ersatt med en stoker (automatisk inmatningsenhet) med cellslussmatare där transportskruven, från den externa silon levererar bränslet.

Typ MCS är, utöver de typgodkända bränslena, konstruerad och avsedd för eldning med lätta bränslen såsom spån och flis, där anläggningen lämpligen kombineras med någon av TWINHEATs helautomatiska silosystem.

Vid eldning av homogena bränslen som träpellets eller spannmål används ofta en fodersilo eller pelletssilo för bränslet. Silon uppställs utom- eller inomhus. Bränslet transporteras till pannan med en fast eller flexibel skruv.

Vid eldning med bränslen med valvningsegenskaper, som t.ex. flis och spån, kan fjädermatare eller hydrauliskt skrapbotten för större silokapacitet användas.

Bränslen: pellets, spannmål, flis, kutterspån, sågspån, ved m.m.
Användarvänlig O2-styrning med hjälp av lambdasond.
Pannmodeller: M20, M40, M80

    M MCS
Effekt med träpellets ca 7% vattenhalt kW 29 48
Effekt med spannmål ca 35% vatten kW/td>2437
Effekt med flis ca 15% vattenhalt kW 24 37
Mineffekt vid pauseldning kW 1,5 2,5
Verkningsgrad vid nominell effekt % 88 90
Konvektionsyta i pannan 3,5 5,6
Vattenmängd l 170 300
LxKxS/Mått mm 440x580x700 440x580x1100
Rökrör mm 155 187
Nödvändigt undertryck i skorsten Pa 10 15

 TWINHEAT Quatro-silo används vid eldningmed krävande bränslen såsom flis, såg- ochkutterspån, samt andra bränslen som inte är”självrinnande” till skruven. Silon även ävenmycket bra lämpad för t.ex. pellets m.m.

Silon tillverkas i 2 olika grundstorlekar. Silonär uppbyggd på en kraftig botten med 4 ben.Mitt i botten är en stor rotor med kraftigabladfjädrar placerad. Rotorn, som drivs av enlågt utväxlad motor, tvingar bränslet ner tilltransportskruven som är placerad undersilobotten, vilken sedan transporterarbränslet vidare till cellslussmataren eller ettmagasin. Transportskruven har en diameterpå 150 mm och drivs av en separat
skruvmotor med växellåda.Silons sidor och överdel är gjorda av galvaniserad plåt och består av moduler, där varje modul är 0,5meter hög. Silons kapacitet utökas genom att lägga till fler moduler på höjden. Överdelen av silon därbränslet tippas i, är utrustad med ett vattentätt lock som enkelt kan öppnas med en vev.

  Offertförfrågan

HYDRAULISKT SKRAPBOTTEN

– silo för inomhusinstallation

TWINHEAT hydrauliskt skrapbotten är konstruerat för automatisk inmatning av bränslen som flis och spån
m.m. till pannan. Anläggningen ärockså väl lämpad för hantering ochmatning av t.ex. spannmål eller
pelleterade bränslen såsom träpellets m.m.Anläggningen har 2 hydrauliskaskrapor som drar/trycker bränsletfram till en frekvensstyrd skruv som vidarebefordrar bränslet till transportskruven, vilken matar stokern påpannan.

TWINHEAT hydrauliskaskrapanläggning är en flexibelplansiloanläggning med storlagringskapacitet av bränsle.